Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 08 خرداد 1391


کلاسه پرونده: 272/90
شماره دادنامه: 132
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب نامه شماره 14496-25/3/1390 اعلام کرده است که:
احتراماً به پیوست تصاویر آراء صادر شده از سوی شعب 16 و 20 دیوان عدالت اداری ارسال می شود. نظر به این که هیأتهای مذکور از بابت خواسته ثابت و مشترک شاکیان مبادرت به صدور دادنامه با دیدگاه و نظرهای متفاوت کرده اند، به طوری که در شعبه 16 استناد به رأی هیأت تشخیص مورخ 10/6/1386 شده است و شعبه 20 موضوع و مفاد رأی مذکور را مورد نقض قرار داده است، لذا به دلیل مغایرت موجود در آراء، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع از نتیجه نهایی این اداره را مطلع تا نسبت به رسیدگی قانونی اقدام شود. جهت مزید استحضار تصاویر رأی تشخیص نیز به ضمیمه ارسال می شود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/16/2459 با موضوع دادخواست آقای فریدون یثربی و خانم صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام خوانده به قبول و مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرما و احتساب آن جزء سوابق بیمه ای و اعمال ماده 148 قانون کار به شرح رأی 10/6/1386 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی کرج مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست 1- فریدون یثربی 2- صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی در سابقه بیمه ای و اخذ حق بیمه از کارفرما با توجه به مجموع اوراق پرونده ارسالی، نسخه ثانی دادخواست خواهان و ابلاغ قانونی آن به اداره خوانده و پاسخ ندادن اداره مشتکی عنه در فرجه قانونی و با عنایت به این که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تضییع حقوق قانونی خواهان خواهد شد و خوانده به تکلیف مقرر در ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عنایت و توجه مبذول نکرده است لذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده 122 [ ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری] از قانون مذکور به رأی هیأت تشخیص اداره کار مورخ 10/6/1386 و برگ اجرائیه دادگستری دعوای طرح شده را وارد تشخیص می دهد و در اجرای مادتین 36 و 39 اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سوابق بیمه ای آنان و اخذ حق بیمه مشارالیهما از کارفرما مکلف می سازد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900027855 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی با وکالت مع الواسطه از وراث مرحوم زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته 1- ابطال تصمیم غیابی هیأت تشخیص به شماره 869-2/10/1385 به علت نقص ابلاغ و صدور تصمیم ده ماه بعد از انقضای مدت اجاره محل کارگاه اجاره نامه 4859-30/7/1382 دفترخانه 38 کرج 2- ابطال دو فقره تصمیم غیابی مشابه دیگر به شرح متن معطوف به دادنامه 88/1162 شعبه 16 دیوان ( پرونده 16/88/616)به موجب دادنامه شماره 8909970902000358 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی وکیل مع الواسطه وراث زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج مبنی بر اعتراض به رأی شماره 869 -2/10/1385 هیأت تشخیص با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات آن از جمله مدارک قانونی محجور بودن زکی فروز حسینی و مدارک دال بر فوت او در سال 1386 و احکام دادگاههای عمومی مطروح بین کارگران خواهان در رأی معترض به و موکل شاکی ملاحظه می شود آقای فریدون یثربی و همسرش خانم صدیقه اسماعیلی در دادخواست تقدیمی در اداره کار دلیلی حکایت از رابطه کاری فی مابین خود و خوانده ارائه نکرده اند و گزارش مورخ 3/12/1384 مامور تحقیق و بازرسی در برگ 35 نیز کیفیت سکونت و تصرف شکات در ملک خوانده را حاکی از غیر ارتباط کارگر و کارفرمایی تشخیص داده است لیکن معلوم نیست به چه استناد و مدرکی هیأت تشخیص، آراء معترضٌ به را صادر کرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت، نقض رأی معترض به را صادر و اعلام می دارد تا با بررسی مدارک و مستندات طرفین حکم مستند و منطبق با موازین صادر شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 961/93
شماره دادنامه: 390
موضوع رأی: عدم ابطال بند 3 مصوبه موضوع نامه شماره 295-902 مورخ 1390/1/15 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران به رئیس شورای اسلامی شهر تهران
شاکی: موسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک با وکالت آقایان حامد گلدی پور و حسن رضا انتظاریزدی

تاریخ: 16 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 604/95
شماره دادنامه: 413
موضوع رأی: ابطال مصوبه مورخ 1394/9/10 شورای اسلامی شهر بهارستان
شاکی: آقایان 1- سیدرضا نوربخش 2- عبدالرحیم لیموچی

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 528/91
شماره دادنامه: 294/2 الی 307، 334، 336
موضوع رأی: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره 294 الی 307 و 334 و 336- 1394/3/18 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
شاکی: شرکت مخابرات استان خوزستان

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 630/89
شماره دادنامه: 724/2 الی 759
موضوع رأی: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب
شاکی: بانک ملی ایران- اداره امور شعب استان فارس

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 579/94
شماره دادنامه: 393
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت
شاکی: آقای محراب حیدری زاده

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 811/93، 243/92
شماره دادنامه: 400-401
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 1413//ش ب- 1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب
شاکی: آقایان: چراغعلی مومنی و احمدرضا سیف الهی

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 47/94- 1107/93، 238، 131- 978/92- 1250/91
شماره دادنامه: 394 الی 399
موضوع رأی: ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش-1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب
شاکی: 1- شرکت گاز استان اصفهان 2- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 3- شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت آقایان عبدالرضا وکیلی پور و بابک آزادی 4- شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتی ایران 5- سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 577/95
شماره دادنامه: 402
موضوع رأی: درج فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر در احکام کارگزینی عنوان مبنای کسور بازنشستگی به منظور همسان سازی پرداخت حقوق و مزایای مستمر میان شاغلین و بازنشستگان بانک ملی ایران
شاکی: آقای سیدمحمد زمان دریا باری به وکالت از کانون بازنشستگان بانک ملی ایران

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 244/94، 243
شماره دادنامه: 392-391
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 242751/و-1391/12/28 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه 15/161816-1391/8/6 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه
شاکی: 1- آقای نبی اله شاهین شمس آبادی 2- نورالله براتیان

تاریخ: 09 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 993/92
شماره دادنامه: 1775 الی 1763/2
موضوع رأی: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1763 الی 1775- 1393/10/15 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب
شاکی: شرکت نیکو پیمان سپاهان

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.