Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 08 خرداد 1391


کلاسه پرونده: 272/90
شماره دادنامه: 132
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب نامه شماره 14496-25/3/1390 اعلام کرده است که:
احتراماً به پیوست تصاویر آراء صادر شده از سوی شعب 16 و 20 دیوان عدالت اداری ارسال می شود. نظر به این که هیأتهای مذکور از بابت خواسته ثابت و مشترک شاکیان مبادرت به صدور دادنامه با دیدگاه و نظرهای متفاوت کرده اند، به طوری که در شعبه 16 استناد به رأی هیأت تشخیص مورخ 10/6/1386 شده است و شعبه 20 موضوع و مفاد رأی مذکور را مورد نقض قرار داده است، لذا به دلیل مغایرت موجود در آراء، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع از نتیجه نهایی این اداره را مطلع تا نسبت به رسیدگی قانونی اقدام شود. جهت مزید استحضار تصاویر رأی تشخیص نیز به ضمیمه ارسال می شود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/16/2459 با موضوع دادخواست آقای فریدون یثربی و خانم صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام خوانده به قبول و مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرما و احتساب آن جزء سوابق بیمه ای و اعمال ماده 148 قانون کار به شرح رأی 10/6/1386 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی کرج مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست 1- فریدون یثربی 2- صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی در سابقه بیمه ای و اخذ حق بیمه از کارفرما با توجه به مجموع اوراق پرونده ارسالی، نسخه ثانی دادخواست خواهان و ابلاغ قانونی آن به اداره خوانده و پاسخ ندادن اداره مشتکی عنه در فرجه قانونی و با عنایت به این که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تضییع حقوق قانونی خواهان خواهد شد و خوانده به تکلیف مقرر در ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عنایت و توجه مبذول نکرده است لذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده 122 [ ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری] از قانون مذکور به رأی هیأت تشخیص اداره کار مورخ 10/6/1386 و برگ اجرائیه دادگستری دعوای طرح شده را وارد تشخیص می دهد و در اجرای مادتین 36 و 39 اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سوابق بیمه ای آنان و اخذ حق بیمه مشارالیهما از کارفرما مکلف می سازد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900027855 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی با وکالت مع الواسطه از وراث مرحوم زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته 1- ابطال تصمیم غیابی هیأت تشخیص به شماره 869-2/10/1385 به علت نقص ابلاغ و صدور تصمیم ده ماه بعد از انقضای مدت اجاره محل کارگاه اجاره نامه 4859-30/7/1382 دفترخانه 38 کرج 2- ابطال دو فقره تصمیم غیابی مشابه دیگر به شرح متن معطوف به دادنامه 88/1162 شعبه 16 دیوان ( پرونده 16/88/616)به موجب دادنامه شماره 8909970902000358 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی وکیل مع الواسطه وراث زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج مبنی بر اعتراض به رأی شماره 869 -2/10/1385 هیأت تشخیص با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات آن از جمله مدارک قانونی محجور بودن زکی فروز حسینی و مدارک دال بر فوت او در سال 1386 و احکام دادگاههای عمومی مطروح بین کارگران خواهان در رأی معترض به و موکل شاکی ملاحظه می شود آقای فریدون یثربی و همسرش خانم صدیقه اسماعیلی در دادخواست تقدیمی در اداره کار دلیلی حکایت از رابطه کاری فی مابین خود و خوانده ارائه نکرده اند و گزارش مورخ 3/12/1384 مامور تحقیق و بازرسی در برگ 35 نیز کیفیت سکونت و تصرف شکات در ملک خوانده را حاکی از غیر ارتباط کارگر و کارفرمایی تشخیص داده است لیکن معلوم نیست به چه استناد و مدرکی هیأت تشخیص، آراء معترضٌ به را صادر کرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت، نقض رأی معترض به را صادر و اعلام می دارد تا با بررسی مدارک و مستندات طرفین حکم مستند و منطبق با موازین صادر شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 13 مرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/548
شماره دادنامه: 596
موضوع رأی: ابطال بندهای 1 تا 4 مصوبات جلسه مورخ 25/2/1391 استانداری همدان
شاکی: شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) با وکالت خانم راضیه پیری

تاریخ: 05 مرداد 1394
کلاسه پرونده: 91/1187
شماره دادنامه: 566
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 51/10825-29/6/1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی
شاکی: دیوان محاسبات کشور

تاریخ: 22 تیر 1394
کلاسه پرونده: 90/187
شماره دادنامه: 1/513
موضوع رأی: رفع ابهام از دادنامه شماره 513-24/7/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی

تاریخ: 05 تیر 1394
کلاسه پرونده: 94/500
شماره دادنامه: 590
موضوع رأی: رفع تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

تاریخ: 08 تیر 1394
کلاسه پرونده: 93/860
شماره دادنامه: 401
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبات شماره 258840/44136-24/12/1388 و 190849/ت47918هـ -26/12/1392 هیأت وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 08 تیر 1394
کلاسه پرونده: 93/1045
شماره دادنامه: 400
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 130901-23/10/1393 وزیر کشور
شاکی: آقای زینال زینالی

تاریخ: 08 تیر 1394
کلاسه پرونده: 94/392، 391
شماره دادنامه: 403 و 402
موضوع رأی: کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند
شاکی: 1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور 2- آقای عبدالرسول کوشافر

تاریخ: 12 مرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/98 91/528 92/456 93/524 93/277 93/458 92/513 93/629 93/753 92/1034 93/755 92/589 92/60792/511 93/618 92/458
شماره دادنامه: 294 الی 307 و 334 و 336
موضوع رأی: ابطال بند 43 مصوبه عوارض حق الارض – اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند 107 از مصوبات سال 1389، 1388 ابطال ماده 46 مصوبه سال 1391 حق الارض ابطال ماده 1 مصوبه برقراری عوارض حق الارض سال 1388 و سالهای معوقه ( با عنوان اجاره بهاء تاسیسات خدمات شهری ) ابطال مصوبه شماره 45 مورخ 9/11/89 ابطال مصوبه حق الارض سال 1390 ابطال مصوبه شماره 7985 شامل بندهای 4و5و12 ابطال مصوبه مربوط به حق الارض سالهای 89 الی 93 ابطال مصوبه شماره 1892 شامل بندهای 4و5 ابطال مصوبه حق الارض برای سالهای 85 الی 92 ابطال مصوبه شماره 1574 مورخ 18/9/86 شامل بندهای 4و5 و تسری آن به سالهای 87 لغایت 91 ابطال مصوبه 559/11/1/ش مورخ 14/11/89ابطال مصوبه حق الارض از سال 85 لغایت 92 و نامه شماره 538 مورخ 16/5/1393 ابطال مصوبه شماره 19129 شامل بندهای 4و5 و ماده 33 برقراری عوارض حق الارض سال 1390 ابطال ماده 12 تعرفه عوارض شهرداری تبریز ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1392
شاکی: شرکت آب و فاضلاب یزد شرکت مخابرات استان خوزستان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی شرکت مخابرات استان همدان شرکت مخابرات استان خوزستان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شرکت مخابرات استان گلستان شرکت مخابرات استان کرمانشاه شرکت مخابرات استان گلستان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان شرکت مخابرات استان گلستانشرکت توزیع نیروی برق مشهد شرکت توزیع نیروی برق گلستان شرکت مخابرات استان گلستان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 15 تیر 1394
کلاسه پرونده: 91/1211
شماره دادنامه: 439
موضوع رأی: ابطال بندهای 3و4 مصوبات جلسه 180 – 18/5/1391 شورای آموزش و پرورش شهرستان اراک
شاکی: آقای مجید سربندی

تاریخ: 12 مرداد 1394
کلاسه پرونده: 93/570
شماره دادنامه: 438
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 52089/200-11/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]
شاکی: آقای احمدرضا صالحی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.