Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 08 خرداد 1391


کلاسه پرونده: 272/90
شماره دادنامه: 132
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب نامه شماره 14496-25/3/1390 اعلام کرده است که:
احتراماً به پیوست تصاویر آراء صادر شده از سوی شعب 16 و 20 دیوان عدالت اداری ارسال می شود. نظر به این که هیأتهای مذکور از بابت خواسته ثابت و مشترک شاکیان مبادرت به صدور دادنامه با دیدگاه و نظرهای متفاوت کرده اند، به طوری که در شعبه 16 استناد به رأی هیأت تشخیص مورخ 10/6/1386 شده است و شعبه 20 موضوع و مفاد رأی مذکور را مورد نقض قرار داده است، لذا به دلیل مغایرت موجود در آراء، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع از نتیجه نهایی این اداره را مطلع تا نسبت به رسیدگی قانونی اقدام شود. جهت مزید استحضار تصاویر رأی تشخیص نیز به ضمیمه ارسال می شود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/16/2459 با موضوع دادخواست آقای فریدون یثربی و خانم صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام خوانده به قبول و مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرما و احتساب آن جزء سوابق بیمه ای و اعمال ماده 148 قانون کار به شرح رأی 10/6/1386 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی کرج مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست 1- فریدون یثربی 2- صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی در سابقه بیمه ای و اخذ حق بیمه از کارفرما با توجه به مجموع اوراق پرونده ارسالی، نسخه ثانی دادخواست خواهان و ابلاغ قانونی آن به اداره خوانده و پاسخ ندادن اداره مشتکی عنه در فرجه قانونی و با عنایت به این که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تضییع حقوق قانونی خواهان خواهد شد و خوانده به تکلیف مقرر در ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عنایت و توجه مبذول نکرده است لذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده 122 [ ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری] از قانون مذکور به رأی هیأت تشخیص اداره کار مورخ 10/6/1386 و برگ اجرائیه دادگستری دعوای طرح شده را وارد تشخیص می دهد و در اجرای مادتین 36 و 39 اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سوابق بیمه ای آنان و اخذ حق بیمه مشارالیهما از کارفرما مکلف می سازد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900027855 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی با وکالت مع الواسطه از وراث مرحوم زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته 1- ابطال تصمیم غیابی هیأت تشخیص به شماره 869-2/10/1385 به علت نقص ابلاغ و صدور تصمیم ده ماه بعد از انقضای مدت اجاره محل کارگاه اجاره نامه 4859-30/7/1382 دفترخانه 38 کرج 2- ابطال دو فقره تصمیم غیابی مشابه دیگر به شرح متن معطوف به دادنامه 88/1162 شعبه 16 دیوان ( پرونده 16/88/616)به موجب دادنامه شماره 8909970902000358 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی وکیل مع الواسطه وراث زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج مبنی بر اعتراض به رأی شماره 869 -2/10/1385 هیأت تشخیص با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات آن از جمله مدارک قانونی محجور بودن زکی فروز حسینی و مدارک دال بر فوت او در سال 1386 و احکام دادگاههای عمومی مطروح بین کارگران خواهان در رأی معترض به و موکل شاکی ملاحظه می شود آقای فریدون یثربی و همسرش خانم صدیقه اسماعیلی در دادخواست تقدیمی در اداره کار دلیلی حکایت از رابطه کاری فی مابین خود و خوانده ارائه نکرده اند و گزارش مورخ 3/12/1384 مامور تحقیق و بازرسی در برگ 35 نیز کیفیت سکونت و تصرف شکات در ملک خوانده را حاکی از غیر ارتباط کارگر و کارفرمایی تشخیص داده است لیکن معلوم نیست به چه استناد و مدرکی هیأت تشخیص، آراء معترضٌ به را صادر کرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت، نقض رأی معترض به را صادر و اعلام می دارد تا با بررسی مدارک و مستندات طرفین حکم مستند و منطبق با موازین صادر شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 19 آبان 1394
کلاسه پرونده: 91/1064
شماره دادنامه: 1019
موضوع رأی: ابطال بند 2 مصوبه شماره 33/418/م-24/2/1387 شورای تامین شهرستان آستارا
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 28 مهر 1394
کلاسه پرونده: 94/599-598
شماره دادنامه: 941-940
موضوع رأی: ابطال بندهای (1)، (4) دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها (موضوع بخشنامه شماره 68118/100-21/8/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 05 آبان 1394
کلاسه پرونده: 94/807
شماره دادنامه: 976
موضوع رأی: برخورداری از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقائ شغلی و پیش از تحقق اصلاحیه مورخ 1384/4/12شورای امور اداری و استخدامی کشور امکان پذیر نیست
شاکی: آقای حسن اصلانی

تاریخ: 05 آبان 1394
کلاسه پرونده: 94/838
شماره دادنامه: 985
موضوع رأی: ابطال قید در دوره تحریم از مصوبه شماره 14981/ت50866ه-1394/2/10هیات وزیران
شاکی: مدیرعامل بانک پاسارگاد

تاریخ: 05 آبان 1394
کلاسه پرونده: 94/620
شماره دادنامه: 977
موضوع رأی: ماده 14تعرفه عوارض محلی سال 1393مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 1393از زمان تصویب ابطال می شود
شاکی: مهران و مهدی عظیمی و خانمها: مرجان و سمیرا عظیمی

تاریخ: 21 مهر 1394
کلاسه پرونده: 93/704
شماره دادنامه: 879
موضوع رأی: بند 25 مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال می شود
شاکی: بانک ملی ایران

تاریخ: 21 مهر 1394
کلاسه پرونده: 93/436
شماره دادنامه: 880
موضوع رأی: اطلاق کد135تعرفه عوارض محلی سال 1392شورای اسلامی شهرمبارکه در تجویز و تصویب عوارض برقراردادها و معاملات به غیر از املاک خلاف قانون است و ابطال می شود
شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ: 18 آبان 1394
کلاسه پرونده: 93/1084
شماره دادنامه: 882
موضوع رأی: بند 4-10ذیل قسمت 4تعرفه عوارض محلی سال 1392و بند 7تعرفه عوارض محلی سال 1391شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهرکرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای موسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع است
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 21 مهر 1394
کلاسه پرونده: 92/524
شماره دادنامه: 881
موضوع رأی: - ابطال بندهای 1 الی 6 از ماده 19 مصوبات شماره 1839-11/10/1389 و 2082-28/10/1388 شورای اسلامی شهر کرمان 2- ابطال بندهای 1 الی 6 از ماده 18 مصوبات شماره 2379-7/11/1386 و 2141-24/10/1377 شورای اسلامی شهر کرمان2 -ابطال بندهای 1الی 6از ماده 18مصوبات شماره 2379-7/11/1386و2141-24/10/1377شورای اسلامی شهرکرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال می شود
شاکی: بانک توسعه تعاون

تاریخ: 28 مهر 1394
کلاسه پرونده: 93/925- 93/854- 94/162، 161، 160، 159، 158، 157، 156، 155، 154، 153، 152 163، 185، 278، 597
شماره دادنامه: 923 الی 939
موضوع رأی: تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها(کسب و پیشه)عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب ارومیه گرگان و....خلاف قانون است و ابطال میشود
شاکی: - بانک ملی ایران 2- بانک رفاه کارگران 3- بانک صادرات همدان 4- شرکت اعتباری کوثر مرکزی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.