Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 08 خرداد 1391


کلاسه پرونده: 272/90
شماره دادنامه: 132
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب نامه شماره 14496-25/3/1390 اعلام کرده است که:
احتراماً به پیوست تصاویر آراء صادر شده از سوی شعب 16 و 20 دیوان عدالت اداری ارسال می شود. نظر به این که هیأتهای مذکور از بابت خواسته ثابت و مشترک شاکیان مبادرت به صدور دادنامه با دیدگاه و نظرهای متفاوت کرده اند، به طوری که در شعبه 16 استناد به رأی هیأت تشخیص مورخ 10/6/1386 شده است و شعبه 20 موضوع و مفاد رأی مذکور را مورد نقض قرار داده است، لذا به دلیل مغایرت موجود در آراء، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع از نتیجه نهایی این اداره را مطلع تا نسبت به رسیدگی قانونی اقدام شود. جهت مزید استحضار تصاویر رأی تشخیص نیز به ضمیمه ارسال می شود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/16/2459 با موضوع دادخواست آقای فریدون یثربی و خانم صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام خوانده به قبول و مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرما و احتساب آن جزء سوابق بیمه ای و اعمال ماده 148 قانون کار به شرح رأی 10/6/1386 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی کرج مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست 1- فریدون یثربی 2- صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی در سابقه بیمه ای و اخذ حق بیمه از کارفرما با توجه به مجموع اوراق پرونده ارسالی، نسخه ثانی دادخواست خواهان و ابلاغ قانونی آن به اداره خوانده و پاسخ ندادن اداره مشتکی عنه در فرجه قانونی و با عنایت به این که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تضییع حقوق قانونی خواهان خواهد شد و خوانده به تکلیف مقرر در ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عنایت و توجه مبذول نکرده است لذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده 122 [ ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری] از قانون مذکور به رأی هیأت تشخیص اداره کار مورخ 10/6/1386 و برگ اجرائیه دادگستری دعوای طرح شده را وارد تشخیص می دهد و در اجرای مادتین 36 و 39 اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سوابق بیمه ای آنان و اخذ حق بیمه مشارالیهما از کارفرما مکلف می سازد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900027855 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی با وکالت مع الواسطه از وراث مرحوم زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته 1- ابطال تصمیم غیابی هیأت تشخیص به شماره 869-2/10/1385 به علت نقص ابلاغ و صدور تصمیم ده ماه بعد از انقضای مدت اجاره محل کارگاه اجاره نامه 4859-30/7/1382 دفترخانه 38 کرج 2- ابطال دو فقره تصمیم غیابی مشابه دیگر به شرح متن معطوف به دادنامه 88/1162 شعبه 16 دیوان ( پرونده 16/88/616)به موجب دادنامه شماره 8909970902000358 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی وکیل مع الواسطه وراث زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج مبنی بر اعتراض به رأی شماره 869 -2/10/1385 هیأت تشخیص با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات آن از جمله مدارک قانونی محجور بودن زکی فروز حسینی و مدارک دال بر فوت او در سال 1386 و احکام دادگاههای عمومی مطروح بین کارگران خواهان در رأی معترض به و موکل شاکی ملاحظه می شود آقای فریدون یثربی و همسرش خانم صدیقه اسماعیلی در دادخواست تقدیمی در اداره کار دلیلی حکایت از رابطه کاری فی مابین خود و خوانده ارائه نکرده اند و گزارش مورخ 3/12/1384 مامور تحقیق و بازرسی در برگ 35 نیز کیفیت سکونت و تصرف شکات در ملک خوانده را حاکی از غیر ارتباط کارگر و کارفرمایی تشخیص داده است لیکن معلوم نیست به چه استناد و مدرکی هیأت تشخیص، آراء معترضٌ به را صادر کرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت، نقض رأی معترض به را صادر و اعلام می دارد تا با بررسی مدارک و مستندات طرفین حکم مستند و منطبق با موازین صادر شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 17 فروردین 1394
کلاسه پرونده: 90/1300
شماره دادنامه: 26
موضوع رأی: ابطال شق الف بند 3 بخشنامه شماره 25/20/5/4141- 14/12/1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
شاکی: آقای سیاوش موسی رضایی

تاریخ: 17 فروردین 1394
کلاسه پرونده: 90/1317
شماره دادنامه: 25
موضوع رأی: عدم ابطال بند (د) ماده 1-43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو
شاکی: آقای فرهاد تیمورزاده

تاریخ: 31 فروردین 1394
کلاسه پرونده: 92/732، 843، 1069
شماره دادنامه: 62-61-60
موضوع رأی: ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/2/1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره 91/1634/2/881/140-19/10/1388 و شماره 91/471/2/911/140- 21/5/1391 دادستان کل کشور
شاکی: آقایان سروش محجوبی، شاهرخ خدیو تهمتنی، عباس هادی زاده

تاریخ: 24 فروردین 1394
کلاسه پرونده: 94/39
شماره دادنامه: 59
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 36272-13/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک توسعه تعاون

تاریخ: 19 اردیبهشت 1394
کلاسه پرونده: 94/70
شماره دادنامه: 64
موضوع رأی: صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6ماه بع 9ماه
شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها

تاریخ: 24 فروردین 1394
کلاسه پرونده: 93/698
شماره دادنامه: 58
موضوع رأی: ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال 1393 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران

تاریخ: 17 فروردین 1394
کلاسه پرونده: 91/1227
شماره دادنامه: 24
موضوع رأی: ابطال ماده 18 آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته
شاکی: آقای رضا افسانه

تاریخ: 25 اسفند 1393
کلاسه پرونده: 93/1068، 1088، 1089، 1090
شماره دادنامه: 1998 الی 2001
موضوع رأی: اعمال ضریب 1/2موضوع ضوابط اجرایی تبصره 5ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد در طول سال 1387
شاکی: خانمها صدیقه ذوالحسنی، فاطمه بلوکی، طیبه مرجانی، هنگامه دل آرامی، مهین قربانی لطف آبادی، فاطمه ایوبی، مریم کشتکار طالمی و آقای محمد مسگرانی طرقبه

تاریخ: 17 فروردین 1394
کلاسه پرونده: 92/190
شماره دادنامه: 23
موضوع رأی: ابطال نامه 1390/11/9-93532مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شاکی: خانم شهلا حسین زاده

تاریخ: 18 اسفند 1393
کلاسه پرونده: 91/576
شماره دادنامه: 1971
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه های شماره 31163/90/200- 6/12/1390 و 54030/200- 19/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.