Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 08 خرداد 1391


کلاسه پرونده: 272/90
شماره دادنامه: 132
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب نامه شماره 14496-25/3/1390 اعلام کرده است که:
احتراماً به پیوست تصاویر آراء صادر شده از سوی شعب 16 و 20 دیوان عدالت اداری ارسال می شود. نظر به این که هیأتهای مذکور از بابت خواسته ثابت و مشترک شاکیان مبادرت به صدور دادنامه با دیدگاه و نظرهای متفاوت کرده اند، به طوری که در شعبه 16 استناد به رأی هیأت تشخیص مورخ 10/6/1386 شده است و شعبه 20 موضوع و مفاد رأی مذکور را مورد نقض قرار داده است، لذا به دلیل مغایرت موجود در آراء، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع از نتیجه نهایی این اداره را مطلع تا نسبت به رسیدگی قانونی اقدام شود. جهت مزید استحضار تصاویر رأی تشخیص نیز به ضمیمه ارسال می شود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/16/2459 با موضوع دادخواست آقای فریدون یثربی و خانم صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام خوانده به قبول و مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرما و احتساب آن جزء سوابق بیمه ای و اعمال ماده 148 قانون کار به شرح رأی 10/6/1386 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی کرج مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست 1- فریدون یثربی 2- صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی در سابقه بیمه ای و اخذ حق بیمه از کارفرما با توجه به مجموع اوراق پرونده ارسالی، نسخه ثانی دادخواست خواهان و ابلاغ قانونی آن به اداره خوانده و پاسخ ندادن اداره مشتکی عنه در فرجه قانونی و با عنایت به این که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تضییع حقوق قانونی خواهان خواهد شد و خوانده به تکلیف مقرر در ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عنایت و توجه مبذول نکرده است لذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده 122 [ ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری] از قانون مذکور به رأی هیأت تشخیص اداره کار مورخ 10/6/1386 و برگ اجرائیه دادگستری دعوای طرح شده را وارد تشخیص می دهد و در اجرای مادتین 36 و 39 اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سوابق بیمه ای آنان و اخذ حق بیمه مشارالیهما از کارفرما مکلف می سازد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900027855 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی با وکالت مع الواسطه از وراث مرحوم زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته 1- ابطال تصمیم غیابی هیأت تشخیص به شماره 869-2/10/1385 به علت نقص ابلاغ و صدور تصمیم ده ماه بعد از انقضای مدت اجاره محل کارگاه اجاره نامه 4859-30/7/1382 دفترخانه 38 کرج 2- ابطال دو فقره تصمیم غیابی مشابه دیگر به شرح متن معطوف به دادنامه 88/1162 شعبه 16 دیوان ( پرونده 16/88/616)به موجب دادنامه شماره 8909970902000358 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی وکیل مع الواسطه وراث زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج مبنی بر اعتراض به رأی شماره 869 -2/10/1385 هیأت تشخیص با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات آن از جمله مدارک قانونی محجور بودن زکی فروز حسینی و مدارک دال بر فوت او در سال 1386 و احکام دادگاههای عمومی مطروح بین کارگران خواهان در رأی معترض به و موکل شاکی ملاحظه می شود آقای فریدون یثربی و همسرش خانم صدیقه اسماعیلی در دادخواست تقدیمی در اداره کار دلیلی حکایت از رابطه کاری فی مابین خود و خوانده ارائه نکرده اند و گزارش مورخ 3/12/1384 مامور تحقیق و بازرسی در برگ 35 نیز کیفیت سکونت و تصرف شکات در ملک خوانده را حاکی از غیر ارتباط کارگر و کارفرمایی تشخیص داده است لیکن معلوم نیست به چه استناد و مدرکی هیأت تشخیص، آراء معترضٌ به را صادر کرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت، نقض رأی معترض به را صادر و اعلام می دارد تا با بررسی مدارک و مستندات طرفین حکم مستند و منطبق با موازین صادر شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 29 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/1110
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 334، 333-10/8/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

تاریخ: 15 دی 1394
کلاسه پرونده: 91/597
شماره دادنامه: 1182
موضوع رأی: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 15 و 11 دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عمران نعیمی- مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی

تاریخ: 15 دی 1394
کلاسه پرونده: 93/896
شماره دادنامه: 1183
موضوع رأی: ابطال بند 2 مصوبه مورخ 6/9/1392 شورای سنجش و پذیرش دانشجو
شاکی: خانم فاطمه کریمی

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/211
شماره دادنامه: 1202
موضوع رأی: ابطال مصوبه های شماره 6540/ش الف د-10/5/1379 و شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 1% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها
شاکی: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران پور

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/848
شماره دادنامه: 1203
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 325- 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای نعمت اله جباری

تاریخ: 22 دی 1394
کلاسه پرونده: 94/913
شماره دادنامه: 1204
موضوع رأی: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
شاکی: شرکت شادانه تبریز (سهامی خاص) با وکالت آقای حسن پورحسن طالاری

تاریخ: 01 دی 1394
کلاسه پرونده: 93/1020
شماره دادنامه: 1144
موضوع رأی: فراز پایانی 7 بخشنامه شماره 13598/92/200-1/8/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی ابطال می شود و خلاف قانون است
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 28 دی 1394
کلاسه پرونده: 90/1297
شماره دادنامه: 1143
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 100/20/22075- 26/3/1386 وزیر نیرو
شاکی: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

تاریخ: 24 آذر 1394
کلاسه پرونده: 93/905
شماره دادنامه: 1116
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 3454/93/4ش-11/4/1393 شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب
شاکی: آقای حمزه شکریان

تاریخ: 24 آذر 1394
کلاسه پرونده: 90/842
شماره دادنامه: 1115
موضوع رأی: 1- ابطال مصوبه شماره ص89/59272/41/56-11/12/1389 هیأت رسیدگی موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کشور مستقر در استانداری فارس و 2- ابطال دستورالعمل شماره 89/59787/41/56- 15/12/1389 دفتر فنی استانداری فارس
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس با وکالت آقای عباس جویباری

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.