Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 08 خرداد 1391


کلاسه پرونده: 272/90
شماره دادنامه: 132
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب نامه شماره 14496-25/3/1390 اعلام کرده است که:
احتراماً به پیوست تصاویر آراء صادر شده از سوی شعب 16 و 20 دیوان عدالت اداری ارسال می شود. نظر به این که هیأتهای مذکور از بابت خواسته ثابت و مشترک شاکیان مبادرت به صدور دادنامه با دیدگاه و نظرهای متفاوت کرده اند، به طوری که در شعبه 16 استناد به رأی هیأت تشخیص مورخ 10/6/1386 شده است و شعبه 20 موضوع و مفاد رأی مذکور را مورد نقض قرار داده است، لذا به دلیل مغایرت موجود در آراء، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع از نتیجه نهایی این اداره را مطلع تا نسبت به رسیدگی قانونی اقدام شود. جهت مزید استحضار تصاویر رأی تشخیص نیز به ضمیمه ارسال می شود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/16/2459 با موضوع دادخواست آقای فریدون یثربی و خانم صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام خوانده به قبول و مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرما و احتساب آن جزء سوابق بیمه ای و اعمال ماده 148 قانون کار به شرح رأی 10/6/1386 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی کرج مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست 1- فریدون یثربی 2- صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی در سابقه بیمه ای و اخذ حق بیمه از کارفرما با توجه به مجموع اوراق پرونده ارسالی، نسخه ثانی دادخواست خواهان و ابلاغ قانونی آن به اداره خوانده و پاسخ ندادن اداره مشتکی عنه در فرجه قانونی و با عنایت به این که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تضییع حقوق قانونی خواهان خواهد شد و خوانده به تکلیف مقرر در ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عنایت و توجه مبذول نکرده است لذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده 122 [ ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری] از قانون مذکور به رأی هیأت تشخیص اداره کار مورخ 10/6/1386 و برگ اجرائیه دادگستری دعوای طرح شده را وارد تشخیص می دهد و در اجرای مادتین 36 و 39 اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سوابق بیمه ای آنان و اخذ حق بیمه مشارالیهما از کارفرما مکلف می سازد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900027855 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی با وکالت مع الواسطه از وراث مرحوم زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته 1- ابطال تصمیم غیابی هیأت تشخیص به شماره 869-2/10/1385 به علت نقص ابلاغ و صدور تصمیم ده ماه بعد از انقضای مدت اجاره محل کارگاه اجاره نامه 4859-30/7/1382 دفترخانه 38 کرج 2- ابطال دو فقره تصمیم غیابی مشابه دیگر به شرح متن معطوف به دادنامه 88/1162 شعبه 16 دیوان ( پرونده 16/88/616)به موجب دادنامه شماره 8909970902000358 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی وکیل مع الواسطه وراث زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج مبنی بر اعتراض به رأی شماره 869 -2/10/1385 هیأت تشخیص با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات آن از جمله مدارک قانونی محجور بودن زکی فروز حسینی و مدارک دال بر فوت او در سال 1386 و احکام دادگاههای عمومی مطروح بین کارگران خواهان در رأی معترض به و موکل شاکی ملاحظه می شود آقای فریدون یثربی و همسرش خانم صدیقه اسماعیلی در دادخواست تقدیمی در اداره کار دلیلی حکایت از رابطه کاری فی مابین خود و خوانده ارائه نکرده اند و گزارش مورخ 3/12/1384 مامور تحقیق و بازرسی در برگ 35 نیز کیفیت سکونت و تصرف شکات در ملک خوانده را حاکی از غیر ارتباط کارگر و کارفرمایی تشخیص داده است لیکن معلوم نیست به چه استناد و مدرکی هیأت تشخیص، آراء معترضٌ به را صادر کرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت، نقض رأی معترض به را صادر و اعلام می دارد تا با بررسی مدارک و مستندات طرفین حکم مستند و منطبق با موازین صادر شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 92/945
شماره دادنامه: 55
موضوع رأی: عدم ابطال ماده 14 دستور العمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 5991291-1391/3/6و ابطال بند 6ماده 18و ماده 29دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91-1391/3/6
شاکی: آقای سیامک پاکباز

تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 94/473
شماره دادنامه: 52
موضوع رأی: ماده 6 از تعرفه محلی سال 1391و تبصره 5بند4تعرفه عوارض محلی سال 1392شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون است و ابطال می شود
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 93/1109
شماره دادنامه: 40
موضوع رأی: ابطال بند2 تصویب نامه شماره 107040/ت44444هـ-7/3/1391 هیأت وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 94/721
شماره دادنامه: 38
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 69332275-11/6/1387 معاون اداری مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 90/366 و 94/1013
شماره دادنامه: 54 - 53
موضوع رأی: ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شماره های 16257-460-160مورخ1382/11/12و21154-701-160مورخ1384/12/21و ابطال بند 2مصوبه شماره 21031-609-160مورخ 183/11/11در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شاکی: بانک انصار

تاریخ: 06 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 95/118
شماره دادنامه: 32
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء شعب 30 و 33 دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدکریم سلیمی

تاریخ: 06 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 91/572
شماره دادنامه: 30
موضوع رأی: مصوبه شماره 134965/300/د41مورخ89/11/25به شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض برقراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصدبه یک درصد مغایر قانون است و ابطال می شود
شاکی: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی

تاریخ: 06 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 95/117
شماره دادنامه: 31
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده

تاریخ: 06 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 92/857
شماره دادنامه: 29
موضوع رأی: بند 8 دستور اداری شماره 81/5015 -7/9/1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می شود
شاکی: آقای کیومرث پرهیزگار

تاریخ: 18 اسفند 1394
کلاسه پرونده: 92/559
شماره دادنامه: 1310
موضوع رأی: ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030/ش الف س-14/11/1386 و تبصره های 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره 8596-8/11/1387 از تاریخ تصویب
شاکی: آقای محمود رضا استقلال به وکالت از آقایان عباس طالبی اردکانی و افضل صدر اردکانی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.